Gyncancervård ur ett patientperspektiv – checklista

UNDER PRODUKTION – UTKAST

SkedenVårdens ansvarPatientens ansvar
Diagnos Första/andra mottagningen låt mig få få  kännedom om teamet som ska behandla mig  (kirurg, onkolog, kssk, kurator, sexolog, lymfteapeut m.fl))

 

Fråga mig om vilka andra sjukdomar jag har. Ge mig trygghet i att ni ser mig som en hel person och att all behandling är avstämd med mina övriga läkare

 

Fråga mig om min sociala situation

Berätta om det stöd jag och mina anhöriga kan få. Patientföreningar och föreningar för närstående.

 

Berätta vem jag är och vilken som är min sociala situation, min familj, mitt nätverk och vad som är viktigt för mig och mina närstående
Ge mig en vårdplan + rehabplan som jag kan läsa i lugn och ro där ni tydligt angett, vad händer nu och sedan.

Vilket stöd jag kan få fysiskt,psykiskt, socialt och existensiellt.

Dokumentera allt som händer i Min vårdplan

 

Ge mig och mina närstående möjlighet att läsa på om den cancer jag ska behandlas för.

Utskrivet eller via länkar

 

Berätta om mina rättigheter enligt patientlagen, second opinion, fast vårdkontakt, när jag kan förvänta mig att få vård, vad behandlingen och vården förväntas resultera i vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns, hur eftervården som jag kan behöva, går till

 

Ge mig ett samtal kring mina alternativ. Visa mig på möjligheterna

 

Ge mig en mailadress och ett telefonnummer, ge mig en psykosocial kontakt under väntan till behandlingen startar

 

Guida mig om försäkringskassan, försäkringar och vilket stöd som finns socialt ekonomiskt och mentalt samt om vilka patientföreningar som finns.

 

Ge mig och närstående ett uppföljningsmöte när informationen sjunkit in. Anpassa tiden på uppföljningsmötet till vad ni tror att just jag behöver
Ge mig kunskap om vad som kommer sedan- hur kommer behandlingarna att påverka mig både fysiskt och psykiskt

 

Ge mig en känsla av att teamet tar hand om mig och min sjukdom. Ni vet vad som ska göras och behöver ni ersättas får jag en tydlig överlämning

 

VårdGe mig alternativen- guida mig genom eventuella val, upplys om second opinion och övriga rättigheter enligt patientlagen

 

Jag delar med mig inför varje besök hur jag mår genom strukturerade frågor som ni bett mig tänka kring.

Glöm inte att fråga vad som är livskvalitet för mig. Jag tar med mig närstående

Ge mig förslag på passande kliniska studier

 

Respektera mig och den kunskap jag läst mig till

 

Ge mig tid beroende på min situation, min personlighet

 

Gå igenom med mig hur denna behandling kommer att påverka mig och hur jag kommer tillbaka till mitt bästa möjliga liv

 

–        Finns alternativa metoder

–        Mat och cancer

–        Fysisk aktivitet

–        Egenvård

–        Lymfödem

 

Hjälp mig reducera stress – ge mig trygghet genom

–        Psykologiskt stöd

–        Kortare väntetider och stöd under väntetiden

–        Aktiva överlämningar

–        Journummer om jag behöver hjälp under behandlingen – låt mig slippa akuten

–        Koll på remissflödet

–        Ta min oro på allvar

–        Var empatisk och serviceinriktad

–        Upprepa ditt budskap tills du ser att jag förstår

–        Involvera mig hellre en gång för mycket än en gång för lite

 

När jag ligger inne på en avdelning, ta ett helhetsgrepp

–        Mat som passar vid cancer

–        Lindra min ångest

–        Hjälp mig att komma igång

 

 

Uppföljning inom vårdprogramJag delar med mig inför varje besök hur jag mår genom strukturerade frågor som ni bett mig tänka kring.

Glöm inte att fråga vad som är livskvalitet för mig. Jag tar med mig närstående

Låt kontaktsjuksköterska ringa mig regelbundet för att höra hur jag mår.

 

Jag bidrar själv på de sätt jag kan med egenvård
Ge mig kunskap om hur uppföljningsprogrammet ser ut

 

Ge mig kunskap om vilka symtom jag ska vara observant på (t.ex seneffekter, lymfödem)

 

Ta min oro på allvar

 

Ge mig kunskap om hur jag kommer tillbaka fysiskt och psykiskt genom rehabplanen

–        Boka in mig på första besök hos sexolog, psykolog etc beroende på vad jag definierat som livskvalitet

 

Efter tidsramen för vårdprogrammetPrimärvården/privatgynekologer kunniga på cancer måste kunna se min journal och kunna ha kontakt med min tidigare behandlande läkareJag bidrar på de sätt jag kan och fått kunskap om

–        Egenvård lymfödem

–        Äter rätt

–        Rör mig

Ge mig kunskap om vilka seneffekter som kan uppstå

 

Ge mig kunskap om hur jag kan själv behandla de seneffekter som kan uppstå

 

Ge mig kunskap om vart jag vänder mig för att få hjälp med seneffekter som fatigue, sexuella problem, lymfödem m.m

 

Vart vänder jag mig om jag misstänker återfall?

–        Vad ska jag vara observant på

–        Ta min oro på allvar

 

RehabiliteringBerättar vem jag är och vilken som är min sociala situation, min familj, mitt nätverk och vad som är viktigt för mig och mina närstående
Rehabilitering börjar från första besöket

 

Se mina och mina närståendes individuella behov

 

Ge mig kunskap om vårdprogrammet för rehabilitering

 

Ge mig det stöd som krävs för att jag ska kunna leva det liv som är viktigt för mig

 

Vart vänder jag mig efter vårdprogrammets slut när rehabiliteringsbehov uppstår?

 

Kronisk cancerJag vill ha fortsatt goda kontakter, avstämningar och behandlingar

Ge mig och mina närstående trygghet genom fysiskt, psykiskt, existensiellt och socialt stöd

Säkerställ att aktiva överlämningar mellan vårdgivare fungerar.

 

 

Translate »