Hälsoekonomiska aspekter av screening för livmoderhalscancer

Ellinor Östensson f

Ellinor Östensson 

Ellinor Östensson är folkhälsovetare och forskare vid Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa vid Karolinska Institutet. Hennes doktorsavhandling har titeln” Hälsoekonomiska aspekter av screening för livmoderhalscancer”.

 

Vad är hälsoekonomi?

Förutom att satsningar inom folkhälsoområdet ska syfta till att minska ojämlikheterna i hälsa ökar också kraven på att de ska vara kostnadseffektiva. Samhällets resurser är begränsade och det är oundvikligt att val mellan olika alternativ måste göras då det alltid kommer att finnas fler alternativ än samhällets resurser tillåter. Hälsoekonomiska utvärderingar syftar specifikt till att ge information och vägledning till hur samhället bör använda de begränsade resurserna för att uppnå maximal hälsoeffekt och har därför en avgörande betydelse inom folkhälsopolitiken och folkhälsoarbetet.

Kan du ge oss lite bakgrund om Livmoderhalscancer?

Utifrån forskningen är det nu väl känt att livmoderhalscancer orsakas av Humant Papillomvirus (HPV), som är en sexuellt överförd infektion och är mycket vanligt förekommande bland både män och kvinnor. I Sverige med införande av organiserad screening under 60-talet har antalet fall med livmoderhalscancer minskat dramatiskt men fortfarande drabbas omkring 450 kvinnor och omkring 150 kvinnor dör årligen sedan 90-talet av livmoderhalscancer.

Varför drabbas kvinnor av livmoderhalscancer trots screeningprogramet?

Omkring 5% av alla kvinnor i Sverige deltar inte i screening och omkring 15-20% endast deltar sporadiskt. Bland dessa kvinnor är risken att drabbas av livmoderhalscancer störst. Forskningen har visat att två av tre kvinnor som drabbas av sjukdomen har aldrig deltagit i screening eller endast någon enstaka gång. Bland de kvinnor som deltar i screeningen och ändå drabbas av livmoderhalscancer har forskningen funnit att diagnostiken har varit otillräcklig. Cellprovet är mindre känsligt för användning att upptäcka förstadier till cancer än HPV test. Vidare finns det bevis för att uppföljningen av kvinnor med cellförändring har varit otillräcklig. Med HPV tester kan diagnostiken förbättras och förhindra fler fall av livmoderhalscancer.

Varför går inte kvinnor på sina cellprovskontroller?

Anledningar kan vara brist på passande tider för cellprovskontroll, att de känner obehag inför en gynekologisk undersökning eller bristande kännedom om livmoderhalscancer och betydelsen av screeningen.

Vad måste vi göra för att få fler att gå?

Vi måste identifiera och ta bort de barriärer som finns för att kvinnor ska kunna delta i screeningen om vi ska uppnå en nollvision om att ingen kvinna ska dö i livmoderhalscancer.

 

Tror du att HPV test kommer att ersätta dagens cellprov?

Socialstyrelsen arbetar med en översyn just nu. Men screening program ska uppfylla kraven på att vara både kliniskt effektiva och kostnadseffektiva för att ett beslut ska kunna tas om införande av nya eller förändringar av befintliga program På en kort tid av några år har utveckling av nya och på marknaden nu tillgängliga HPV tester som bevisligen är mer effektiva än dagens cellprov för att upptäcka förstadier av livmoderhalscancer så jag tror att Socialstyrelsen redan nästa år beslutar att Sverige precis som andra länder i Europa att övergå till HPV tester.

Vad var syftet med avhandlingen?

Att ge information för vidare beslut om hur samhället bör använda sina begränsade resurser för att uppnå maximal hälsoeffekt genom screening för livmoderhalscancer. Detta genom att undersöka kostnaden för livmoderhalscancer och kondylom, undersöka om screening med HPV test i jämförelse med cellprov är kostnadseffektivt och identifiera potentiella barriärer till kvinnors deltagande i screeningen.

Hur stora är samhällets kostnader för livmoderhalscancer?

Samhällets kostnad uppskattades totalt till omkring 100 miljoner Euro för screening med cellprov, diagnostik och behandling av cellförändringar och utvecklad livmoderhalscancer tillsammans med kostnaderna för behandling av kondylom i Sverige under 1 år.  Denna uppskattning är speciellt betydelsefull för vidare utvärdering av det nuvarande HPV vaccinet och nya vaccins betydelse när antalet cellförändringar, fall av livmoderhalscancer och kondylom förväntas minska med den vaccinerade generationen kvinnor.

Är HPV test en kostnadseffektiv metod i jämförelse med cellprovet?

Alla cellförändringar leder inte till cancer och det är därför viktigt att upptäcka och behandla de kvinnor som riskerar att utveckla livmoderhalscancer och inte göra onödiga gynekologiska undersökningar och behandlingar. Enligt resultaten i vår avhandling var en kombination av cellprov för alla kvinnor mellan 23 och upp till 35 år och därefter HPV-självtest upp till 60 års ålder ett potentiellt kostnadseffektivt alternativ till att enbart använda dagens cellprovtagning på alla kvinnor mellan 23-60 år. I studien antog vi att kvinnorna genomför självtesterna enligt rekommendationerna i samma utsträckning som med dagens cellprov. Våra resultat visade att HPV test också är kostnadseffektivt sätt att identifiera de kvinnor som verkligen är i risk och behöver vidare gynekologisk uppföljning och behandling.

Vilka är de potentiella barriärerna till deltagande i cellprovtagningen?
Av omkring 1 500 kvinnor som deltog i en av våra studier svarade omkring hälften (53 %) att de tagit ledigt från arbetet i genomsnitt 2.5 timmar för att delta i cellprovskontrollen varav 44% av dessa kvinnor angav att de inte vanligtvis går på cellprovskontroll  inom 1 år från den första kallelsen för att de inte kan ta ledigt från arbetet. Resultatet visar på ett behov av ökad flexibilitet så att kvinnor kan delta utan att behöva ta ledigt från arbetet.  Generellt hade kvinnorna låg kännedom om HPV och endast 34% kände till att det var viktigt att fortsätta gå på kontroller efter att de vaccination mot HPV. De kvinnor som hade låg kännedom om HPV var också mindre benägna att gå på cellprovskontroll i jämförelse med de kvinnor som hade bättre kännedom om HPV. Yngre kvinnor hade bättre kännedom om HPV än äldre kvinnor vilket kan bero på de massiva marknadsföringskampanjerna som varit i samband med införandet av HPV vaccination riktat till yngre kvinnor.

Hur skulle du vilja sammanfatta resultaten i din avhandling?

Att hälso- och sjukvårdens kostnad för att förebygga livmoderhalscancer är hälften av kostnaden för att behandla alla fall av livmoderhalscancer om screening inte hade funnits. Införandet av HPV vaccination kommer att leda till att ännu färre kvinnor drabbas av livmoderhalscancer och ytterligare besparingar inom hälso- och sjukvård. Att inom screeningen testa för HPV förbättrar diagnostiken och är ett kostnadseffektivt alternativ till dagens cellprov. Utifrån behovet av ökad flexibilitet kan självtester för HPV vara ett alternativ till att ta ett cellprov på mödravårdcentralen. Med självtester kan kvinnorna ta provet hemma på fritiden och behöver inte ta ledigt från arbetet för att delta i screeningen. Generellt var kännedomen om HPV lågt bland alla kvinnorna. Informations- och utbildningsinsatser om HPV är därför mycket viktiga för framtidens deltagande i screening och vaccinationsprogram.

Vad arbetar du med just nu?

Just nu arbetar jag på Karolinska Institutet i ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra diagnostiken för de kvinnor som tidigare har blivit behandlade för cellförändringar. Denna grupp av kvinnor har visat sig ha en högre risk för att utveckla livmoderhalscancer senare i livet än de som aldrig haft cellförändringar.Uppföljning med effektiv diagnostik är av stor betydelse för det förebyggande arbetet.

Hur ser du på vidare forskning?

Vidare forskning är nödvändig för att driva utvecklingen av nya vaccin som skyddar mot fler HPV typer. Vidare utvecklingen av nya tester som är enkla för kvinnan att ta själv och som har hög skyddseffekt är viktigt för ett mer effektivt screeningprogram. Vidare bör unga pojkar inkluderas i vaccinationsprogrammet för att förebygga andra HPV relaterade sjukdomar bland män. Man vet idag att HPV förekommer i andra tumörformer som t ex huvud-halscancer och anogenitala tumörer. Forskningen har visat att HPV typ 16 spelar en viktig roll för ökningen av tonsillcancer som förväntas öka dramatiskt det närmaste årtiondet och speciellt bland unga män som idag står utanför vaccinationsprogrammet.

För mer information om avhandlingen eller frågor, kontakta Ellinor Östensson, telefon: 0707 17 92 93, e-post: ellinor.ostensson@ki.se.

.

 

 

Leave your thought