UV-strålning kan förvärra HPV-infektionen i livmoderhals

Stephen J. Merrill, Avdelningen för Matematik, Statistik och Datavetenskap, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin USA

 

UV-strålning kan förvärra HPV-infektionen i livmoderhals

 

Stephen J. Merrill, Avdelningen för Matematik, Statistik och Datavetenskap, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin USA

 

Cancer är en sjukdom som uppkommer på grund av en kombination av flera olika faktorer. En viktig faktor är varje individs genetiska bakgrund.  En annan är miljöfaktorer som rökning, UV-strålning och radioaktiv strålning, kemikalier, och miljögifter i mat. Vissa virus och bakterier kan också orsaka cancer. Ett sådant exempel är sambandet mellan HPV och livmoderhalscancer. Ny forskning visar att hög UV-dos skulle kunna förvärra HPV-infektionen i livmoderhals.

Vissa potenta cancerframkallande ämnen kan i sig orsaka cancer, utan ”hjälp” av andra faktorer. Men oavsett den cancerogena potentialen måste alla cancerframkallande ämnen undkomma immunsystemet som har till uppgift att identifiera och förstöra cancerceller. Dock krävs det oftast en extra faktor som bidrar till att balansen rubbas så att cancercellerna kommer undan immunsystemet. Orsakssambanden är kända för vissa cancerformer men inte för alla. När det gäller till exempel lungcancer finns klara samband med rökning, och man vet att osunt solande kan orsaka hudcancer.

Stephen Merrill och hans kollegor har studerat UV-strålningens roll vid uppkomsten av HPV-relaterade cancerformer i munhålan (som primärt orsakas av HPV-16), och livmoderhals (som primärt orsakas av HPV-16 och 18). De amerikanska forskarna har genom statistiska modeller hittat en association mellan incidenser av dessa tumörer (Källa: WHO:s cancerorgan IARC) och den personliga årliga UV-dosen.

 

– Vår forskning visar att det finns ett samband mellan cancer i munhålan och UV-dosen bland vita kvinnor och män i USA. Medan för den svarta befolkningen, som har naturligt UV-skydd i huden, hittades inget samband. Bland vita kvinnor såg vi även ett signifikant samband mellan livmoderhalscancer och personlig UV-dos. Sambandet saknades hos svarta kvinnor. Sambandet saknades också mellan UV-strålning och andra icke HPV-relaterade munhålecancerformer, varken bland den vita eller svarta befolkningen, berättar Stephen.

 

Det som är extra intressant är att munhålan kan exponeras för UV både på grund av användning av UV inom sjuk/tandvård, men också genom solning. Däremot direkt UV-exponering av livmoderhals förekommer ej. Dessa nya resultat förklaras av UV strålnigens DNA-skadande effekt (direkt effekt), och frisättningen av cytokiner (små kemiska budbärare) i blodbanan när huden UV-exponeras (indirekt effekt). Dessa cytokiner är kända för att undertrycka immunförsvaret. Vitamin D som produceras vid UV-exponering av huden och som har hälsosamma effekter, verkar inte ha något skyddande effekt för dessa cancerformer.

 

– Denna synergism mellan UV-strålning och HPV-infektion skulle kunna resultera i fler HPV-inducerade cancerdiagnoser och även accelerera utvecklingen av cancersjukdomen. Detta är alarmerande eftersom incidensen av HPV-infektioner faktiskt har ökat snabbt hos många populationer.

 

 

Bernt Lindelöf överläkare och professor I dermatologi vi Karolinska Sjukhuset/Institutet

– Jag uppfattar denna studie som översiktlig och mer spekulativ. UV-strålningens generellt immunsänkande effekt skulle kunna vara en förklaring om studien håller i framtiden. Det är känt att virusinfekterade celler (HPV) har svårare att gå i apoptos (programmerad celldöd) när cellerna borde göra det efter t.ex. att ha fått omfattande DNA skador på grund av UV och i stället överlever en skadad cell som har potential att bli en cancercell.

Kjell Bergfeldt, överläkare, Regionalt Cancercentrum

– Det är en intressant studie och jag har inte sett några tidigare studier som pekat på detta samband. Om jag uppfattar studien rätt så handlar det om att UV-strålning bidrar till att cytokiner bildas som kan underhålla inflammatoriska processer i kroppen (HPV-infektion t ex). Så det verkar inte som att UV skulle vara en egen riskfaktor utan mer som att det ”förvärrar” HPV-infektionen i cervix eller hals.  Alltså ytterligare ett skäl att undvika extensiv UV-strålning.

 

Om du vill veta mer kan du läsa original artikeln: D.E. Godar, R. Tang, and S.J. Merrill. 2014. Pharyngeal and cervical cancer incidences significantly correlate with personal UV doses among whites in the United States, Anticancer Research 34: 4993-5000.

Av: Roshan Tofighi

Leave your thought