CARERE, ett pilotprojekt för att få trygga, delaktiga och rehabiliterade patienter

CARERE är ett pilotprojekt som pågår i norra regionen och landstingen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland deltar. Pilotprojektets ledare är Katja Vuollet Carlsson som är regional samordnare för kontaktsjuksköterskor, Helena Bucht som har varit regional processledare för cancerrehabilitering och Ulrika Ottander som är regional processledare för gynekologisk cancer.

Lite förenklat kan man säga att pilotprojektet handlar om att införa kontaktsjuksköterskor, främja cancerrehabilitering samt att Min Vårdplan ska börja användas kontinuerligt.

Vi som deltar i detta projekt förutom projektledarna är olika personer som besitter olika professioner från landstingen till exempel sköterskor, läkare, paramedicinare som till exempel kurator, psykolog, dietister, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. För att stärka projektets patientperspektiv ytterligare deltar även en patientrepresentant och en närståenderepresentant i gruppen.

Målen med CARERE är att vi vill att patienterna ska vara välinformerade och delaktiga i sin egen vård, vi vill att vårdprocessen ska vara sammanhållen och att det alltid är patienten som är i fokus samt vill vi också att kommunikationen mellan patient, vårdgivare och närstående ska fungera. Dessa mål tror vi leder till att vi uppmärksammar de möjligheter och hinder som finns inom vården angående dessa mål både under projektiden men även efter projektets slut. Vi tror och hoppas att detta pilotprojekt också kan gynna andra diagnosprocesser då de får ta del av hur vi arbetat och hur det gått för oss.

Vi tror målen uppfylls om vi lyckads utveckla fungerande arbetsformer för kontaktsjuksköterskor, om cancerrehabilitering uppmärksammas och erbjuds under hela vårdprocessen samt att Min vårdplan införs och används.

Norra regionen är en stor region geografiskt och att resa i regionen tar mycket tid i anspråk därför har projektet videomöten där vi samverkar och diskuterar. Ibland har vi också gemensamma sammankomster, till exempel träffade vi på den senaste sammankomsten läkargruppen som deltar i projekt och diskuterade hur vi kan uppfylla våra mål och hur vi bör arbeta för att uppnå dessa.

Detta projekt tror vi, hoppas vi, vill vi ska leda till bättre vård för er patienter med gynekologisk cancer.

/Alexandra Andersson Närståenderepresentant i pilotprojektet CARERE

Leave your thought