Behovet av ökad flexibilitet för kvinnor som tar sina cellprover

Den 26 maj publicerades en forskningsstudie som visade på behovet av ökad flexibilitet i screening programmet och ökad kännedom om HPV i den vetenskapliga tidskriften PLOS one. I Stockholm, bland 1 500 kvinnor undersöktes kostnader för tid och resa i samband med ett besök för cellprov, kännedom om HPV och deltagande i screeningen. Av alla kvinnor i studien svarade omkring hälften att de var tvungna att ta ledigt från arbetet för att delta i screeningen och var därför mindre benägna att delta. Vidare visade studien att kvinnor som hade låg kännedom om Humant Papillomavirus (HPV) inte deltog i lika stor utsträckning som de med hög kännedom. Studien visar tydligt att det finns behov av att erbjuda fler alternativ till dagens cellprov på mödravårdscentral under arbetstid. Vidare att det finns det ett stort behov av ökad kunskap om HPV.

Läs mer