Borderlinetumörer

Vi har fått flera frågor om vad en borderlinetumör är och hur den behandlas. I Vårdprogrammet förÄggstockscancer (Ovarialcancer) finns följande text:

Borderlinetumörer

I äggstocken kan det uppträda icke-invasiva tumörer, så kallade borderlinetumörer. De har epitelialt ursprung och samma histologi som ovarialcancer, men en låg malign potential.

Borderlinetumörer utgör 15–20 % av de primära epiteliala ovarialtumörerna. Omkring 55 % är av den serösa och 40 % av den mucinösa celltypen. Den åldersstandardiserade incidensen har i Sverige ökat från 1,0 till 5,3 per 100 000 kvinnoår från perioden 1960–1964 till 2000–2005, motsvarande cirka 150 nya fall per år. Medianålder vid diagnos är 55 år, det vill säga cirka 7 år yngre än kvinnor diagnostiserade med ovarialcancer. Borderlinetumörerna utgör drygt en tredjedel av alla primära ovarialtumörer hos kvinnor yngre än 40 år.

Fertilitetsstimulerande medel ökar risken för borderlinetumörer hos subfertila kvinnor som behandlas med IVF, men fynden står inte oemotsagda.

Kvinnor utan barn löper en dubbelt så hög risk jämfört med kvinnor med tre eller fler barn. Paritet (antalet födslar) förefaller ha en skyddande effekt för borderlinetumörer. Avbrutna graviditeter har, om någon, en svagare skyddande effekt. Graviditet vid högre ålder skyddar mer än graviditet i yngre ålder.

Borderlinetumörer hos postmenopausala kvinnor behandlas kirurgiskt efter samma principer som vid invasiv epitelial ovarialcancer, med undantag av lymfkörtelutrymning.

Borderlinetumörer hos kvinnor med fertilitetsönskan behandlas med fertilitetsbevarande kirurgi samt kirurgiskt ingrepp för stadieindelning.

Det finns ingen evidens för att rekommendera adjuvant cytostatikabehandling (cytostatikabehandling efter operation), ej heller vid avancerat stadium av borderlinetumörer.

Recidiv (återfall) behandlas kirurgiskt:

·       Vid tidigare fertilitetsbevarande kirurgi och fortsatt fertilitetsönskan utförs återigen konservativ kirurgi om möjligt.

·       Vid tidigare fertilitetsbevarande kirurgi och fullbordat barnafödande utförs radikal kirurgi.

·       Vid tidigare radikal kirurgi utförs tumörreducerande kirurgi som vid invasiv ovarialcancer men utan lymfkörtelutrymning.

Borderlinetumörer förekommer mycket sällan bland BRCA-bärare.

Vid borderlinetumörer är CA 125 en osäker markör med begränsat kliniskt värde. Dock är recidiv av borderlinetumörer ofta förenade med förhöjda CA 125-nivåer, liksom i de fåtaliga fall som har klar sjukdomsspridning initialt. CA 125-trenden kan då även spegla sjukdomsförloppet. Att följa CA 125 rekommenderas inte som rutin vid borderlinetumörer.

 

Källa: Nationella vårdprogram för äggstockscancerhttp://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/aggstockscancer/natvp_ovarialcancer_v2.0_3jun15_final.pdf

 

Av: Roshan Tofighi

roshan@gynancer.se