Ingen berättade att behandlingen troligen skulle ta min fertilitet ifrån mig

Patienter drabbade av cancer i fertil ålder får inte tillräckligt med information om cancerbehandlingens potentiella risker för fertiliteten. Kvinnor får mindre information än män och löper större risk att äventyra sin fertilitet. Vårdpersonalen behöver vara lyhörda för patientens behov och bör delge patienten adekvat information för att möjliggöra empowerment och öka livskvalité hos dessa patienter.

Läs denna uppsats skriven av Josefin Ullbrand vid Röda Korsets högskola