Är alternativ medicin bra vid cancer?

Komplementär- och alternativ medicin (KAM) är metoder eller preparat som hamnar utanför den traditionella skolmedicinen. En cancerpatient som till exempel håller på med mindfullness eller yoga eller äter gurkmeja för att hjälpa sig själv och må bättre, håller på med KAM. Men kan man vara säker på att alternativ medicin har positiva effekter vid cancer?

Nätverket mot gynekologisk cancer har tidigare skrivit om processen Integrativ Cancervård som startades under ledning av överläkaren Kathrin Wode på regionala cancercentrumet (RCC) Stockholm Gotland (se artikel här).

Arbetsgruppen skulle bl.a. kartlägga hur man jobbar med frågan internationellt och vilka grundläggande råd man kan ge till patienter om KAM. De skulle också genom enkätundersökningar, ta reda på om och vilka komplementär- och alternativmedicinska metoder svenska patienter är intresserade av. Dessutom skulle de se om det finns vetenskaplig evidens i den medicinska litteraturen för olika KAM.

Trots att svenska cancerpatienter har haft ett stort behov av information om alternativa och komplementärmedicinska metoder och läkemedel, så har det inte funnits någon samlad information kring detta från vården i Sverige. Men nu har RCC Stockholm Gotland tagit fram en broschyr som belyser bland annat olika KAM-metoder och när det kan vara rimligt att använda KAM och när man bör avstå. Syftet med broschyren är att cancerpatienter och deras anhöriga ska kunna fatta välgrundade beslut utifrån bättre kunskaper och att man ska lättare ska kunna föra en öppen dialog med sin vårdgivare.

– Forskningen har visat att cancerdrabbade ofta använder sig av KAM för att kunna handskas med cancersymtom och läkemedelsbiverkningar, uppleva en högre grad av självbestämmande och delaktighet i sin egen behandling och att kunna förbättra sin generella hälsa, berättar Kathrin Wode.

– Cytostatika, strålbehandling och målinriktade terapier är de enda kända behandlingsmetoder som effektivt dödar cancerceller. Dagens KAM har inte samma effekt. Däremot vid rätt användning kan de öka patientens välbefinnade, fortsätter Kathrin Wode,

Är naturpreparat farliga eller ofarliga?

En del cancerläkemedel som används som standardbehandling har sitt ursprung i växtriket. Örter eller andra preparat som också kommer från naturen kan därför faktiskt vara farliga. Några naturpreparat som kan samverka negativt med viss cancerbehandling är listade i referensen.

Vissa naturpreparat genomgår dock kvalitetskontroller och Läkemedelsverket kan godkänna produkterna som läkemedel. Dessa är märkta på förpackningen med namnet växtbaserade

läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Det innebär att de är säkra och av god kvalitet när de används enligt instruktionerna på förpackningen.

Antioxidanter under cancerbehandling

Nätverket har tidigare rapporterat om kostens betydelse och att man ska undvika att ta extra antioxidanter (se tidigare artikel här). Även i denna broschyr diskuteras nyttan och riskerna med att ta antioxidanter som kosttillskott under cancerbehandling. Det man vet säkert är att man inte ska använda antioxidanter om man röker och får strålbehandling. Dessutom har man fått kunskap om vissa typer av cytostatika som fungerar genom fria radikaler och därför ska man inte använda antioxidanter samtidigt (se referensen).

Enkätundersökningar bland svenska cancerpatienter

– Vi har gjort en enkätundersökning på drygt 750 personer med cancer i Stockholm: vi är klara med utvärderingen av mycket intressanta resultat och förbereder just nu en artikel där vi publicerar resultaten, berättar Kathrin.

Sammanfattningsvis gäller det att vara informerad vid sitt val av KAM då det både finns potentiell nytta men även vissa risker med användningen. Läs mer i broschyren via länken nedan:

Broschyren hittar du här

Observera att RCC Stockholm Gotland tillhandahåller den här broschyren som stöd och vägledning. Det är inte ämnat att ersätta råd från läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se