Kan jag vara säker på att min behandling är evidensbaserad?

Minna Johansson , doktorand, Göteborgs Universitet

Matteo Bruschettini, läkare, Lunds Universitet.

Inom vården är det viktigt att, inför medicinska beslut, ha tillgång till uppdaterade, systematiska sammanställningar av alla relevanta vetenskapliga studier inom området. Organisationen Cochrane, grundat 1992 i Storbritannien, består av 37 000 frivilliga forskare i mer än 130 länder som sammanfattar och kritiskt värderar kvalitén i kliniska studier.  Deras bidrag är ett viktigt kunskapsverktyg för framtagande av nationella riktlinjer. Kvaliteten på svensk sjukvård skulle höjas genom en satsning på Cochrane. Idag finns Cochrane i Norge, Danmark och Finland och nu äntligen ska Cochrane Sweden inrättas i Lund. 

Grundprincipen för evidenbaserd medicin är att vården ska baseras på den bästa tillgängliga kunskapen, vilket uppnås genom att oberoende forskare systematiskt söker upp och kritiskt granskar den forskning som har gjorts inom ett visst område. Detta är viktigt eftersom det ofta inte går att lita på slutsatserna från enskilda studier. Dels har många studier stora felkällor med missvisande resultat. Dels visar studier ibland motsägelsefulla resultat; vissa studier visar en positiv effekt av en behandling medan andra studier visar en negativ effekt av samma behandling. I sådana fall bör vi lita på studierna med högst kvalité. Ett problem är att de studier som visar en positiv effekt publiceras dubbelt så ofta som de studier som inte visar någon effekt.

Om vården grundar sina riktlinjer på enbart publicerade resultat kommer man att rekommendera ineffektiva och ibland till och med farliga behandlingar. Det är därför av stor vikt att få tag i, och kritiskt granska, både publicerade och opublicerade studier. Vidare behövs gedigen kunskap i vetenskapsmetodologi för att kunna genomskåda felkällor i studier och adekvat värdera studiers kvalité. I detta arbete har Cochrane haft en avgörande roll ända sedan starten för 25 år sedan, och organisationen är världsledande inom metodologisk forskning samt pionjärer inom området att få tillgång till opublicerade data från studier. Av stor vikt är också att organisationen inte tar emot bidrag från läkemedelsindustrin och alltså är oberoende.

Så här långt har Sveriges bidrag till Cochranes systematiska översikter varit nästan obefintlig. En bidragande orsak kan vara att svenska forskningsfinansiärer har prioriterat annan forskning, samt att Sverige inte har haft något Cochrane center. Men nu är det på gång ett svenskt Cochrane center i Lund.

Vad kommer Cochrane Swedens uppgift att vara?

-Det kommer att bidra till en fortsatt utveckling av det arbete inom evidensbaserad medicin som redan görs i Sverige och arbetet kommer att vara till gagn för sjukvården, men framförallt för dig som patient, berättar Minna Johannson.

Har gyncancerpatienter någon nytta av Cochrane Sweden?

-Alla ”Cochrane-översikter” som skrivs ska vara lättillgängliga, förklarar Minna. Översikter om gynekologisk cancer är listade här: http://gnoc.cochrane.org/our-reviews.

De viktigaste upptäckterna finns under “Plain language summary”, och är enkelt skrivna för att vara läsvänliga för alla. Se t.ex. den här översikten om hysterektomi vid spridd livmoderhalscancer: http://www.cochrane.org/CD010260/GYNAECA_hysterectomy-with-medical-management-for-cervical-cancer-that-has-spread-to-nearby-tissues-only.

Kan jag vara säker på att min behandling är evidensbaserad?

-Det är en svår fråga, svarar Matteo Bruschettini. För vissa behandlingar, finns det starka evidens, t.ex. för denna behandlingsregim: http://www.cochrane.org/CD005340/GYNAECA_intraperitoneal-chemotherapy-administered-peritoneal-cavity-advanced-ovarian-cancer-improves-both

Där har granskarna baserat sina riktlinjer på straka rekommendationer. Då kan patienten känna sig relativ säker på att ens behandling är evidensbaserad. Men tyvärr finns det många fall där det inte går att säga om behandlingen är säker eller mer effektiv än andra behandlingar, eller om det är bättre att låta bli att behandla.  Vid sådana fall, och enligt evidensbaserad vård, ska läkaren informera patienten om fördelarna och biverkningarna av behandlingen. Patienten ska då kunna, beroende på personliga preferenser och värderingar, kunna fatta ett beslut om behandlingen.

Kan Nätverket mot gynekologisk cancer och Cochrane Sweden samarbeta för att föra fram gyncancervården

-Jag tycker att just en sån här artikel är en bra början. Vi har själva för tillfället inga klara redskap för samarbeten med patientföreningar, men vi kommer att jobba på det. Att lyssna på patienter och deras innovativa förslag kommer att vara en enorm tillgång för oss, enligt Matteo.

-Det har redan publicerats tusentals Cochrane-översikter och många fler är på gång. Detta stora högkvalitativa arbete kan endast genomföras genom stora vetenskapliga gränsöverskridande samarbeten mellan kliniker, statistiker, metodologer, vård- och patientorganisationer, och även du som medborgare. Alla är välkomna med sina bidrag. Cochrane Sweden kommer att sträva efter att underlätta interaktionen mellan allmänheten och andra aktörer. För precis som Cochrans motto säger: ” Tillförlitliga bevis. Välgrundade beslut. Bättre hälsa”.

Källa:

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/02/AllTrials-kampanjen-och-varfor-vi-behover-Cochrane-i-Sverige/

Fakta: Namnet Cochrane kommer från den skotske läkaren Archie Cochrane. Hälsodepartementet i Storbritannien finansierar centrala funktioner. Även statliga bidrag finansierar Cochrane-centra, t.ex. NCC i Köpenhamn. Cochrane tar inte emot stöd från läkemedelsindustrin eller andra kommersiella intressenter. NCC är nu på väg att öppna en filial i Sverige, ”Cochrane Sweden”, med stöd från Region Skåne. Den svenska nationella prenumerationen för allmän åtkomst till Cochrane-biblioteket har nyligen sagts upp.

 

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se

 

Leave your thought