Rådslag om framtidens cancervård

För att diskutera hur samhället på bästa sätt förbereder sig inför en framtid med ett högre antal cancerdiagnoser bjöd sjukvårdsminister Gabriel Wikström under våren in till rådslag om framtidens cancervård. Branschorganisationer, professions- och patientföreträdare med flera har bjöds in till olika möten och diskussionerna förväntas bli underlag i arbetet i regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor.

Alla Patient och Närståenderåd bjöds in till dessa samtal. Vi tog fram en lista på sådant vi tyckte skulle kunna förbättra prevention och vård. Denna presenterades vid dessa runda bordssamtal men listan i sin helhet skickade också in till Socialdepartementet.

Så här såg den ut:

Runda bordet Gabriel Wikström

Nedanstående är synpunkter från samtliga Patient och närståenderåd vid våra sex RCC

Vid dessa Patient och närståenderåd är representanter från alla Sveriges cancerpatientföreningar inbjudna och deltar. Utöver det deltar en del patienter som inte representerar en förening

Dag 1: 27/4

Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta framtidens behov?

Vi vill se en nationell samordning/satsning i de delar som det behövs

 • Kompetensförsörjning (sjuksköterskor, läkare, patologer, kuratorer)
 • Läkemedelstillgång lika för alla
 • Jämlik vård
 • Enhetlig infrastruktur (IT) (journal på nätet för alla , kommunikation mellan patient och vårdhavare och vården själva. Teknik som underlättar både för vård och patient, samarbete över gränser, digital inrapportering från patient)
 • Kvalitetsregistren (patientorienterade, mätbara på ett gemensamt sätt, följer patienten i hela kedjan kronisk cancer)
 • Nivåstrukturering (nationellt eller internationellt)

Vården måste genomföra det som redan bestämts – regeringen kan sätta tryck

 • Kontaktsjuksköterskor till alla
 • Skriftlig vårdplan
 • Rehabiliteringsplan från dag 1

Patientlagen måste bli en lag värd namnet

Flexibel sjukskrivning

Vi vill ha RCC kvar efter 2018 med reviderad skärpt 10 punkts plan baserad på en reviderad cancerstrategi

 • Ge RCC en långsiktig plan och finansiering. Koppla finansieringen till måluppfyllelse
 • Ge RCC ett tydligare fokus på att vara kunskapscentrum för en sammanhållen vård från diagnos till palliation. Varje moment ska utföras av den bäste (nivåstrukturering) men med tydliga överlämningar och sammanhållet ansvar. I denna vård ska även primärvården och kommunens ansvar för palliation inkluderas för att säkerställa kompetens för både diagnos och behandling av kronisk cancer
 • Tydligare mätning på vad som uppnåtts. Komplettera Socialstyrelsens dialogmöten med mätbara mål.

Motivering:

Ovanstående förslag skulle bidra till en mer jämlik vård med högre kvalitet. För att säkra patientnytta och patientinvolvering behöver Landstingen arbeta med att utbilda och vidareutbilda sina medarbetare både i Patientlagens krav men också lära av de bästa och att arbeta med attitydfrågor.

 

 Dag 2  2/6-2017

Hur arbetar vi för att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och förbättra patientens hela vårdkedja?

Förebygga cancer

 • En nationell strategi för hälsofrämjande arbete jfr dagens cancerstrategi enkel, tydliga mål, uppföljningsbar
  • En satsning på kunskapsökning om hur levnadsvanor påverkar insjuknande (barnmorskor, tandläkare, lärare, kockar etc)
  • Tydlig fördelning av ansvar mellan , stat, kommun och Landsting. Vem gör vad
 • Vi ska börja vaccinera pojkar mot HPV virus och ge kommunerna incitament, tydliga mål för att öka vaccineringen av skolflickor

 

 • Förbjud exponering av tobaksprodukter och inför rökförbud i allmänna utrymmen utomhus
 • Sjukvården ska vara kravställande på tobaks- och alkoholstopp inför t.ex behandlingar (medicinering och operationer) och arbeta mycket tydligare med förebyggande behandlingar
 • Förbud mot solarier i allmänna utrymmen

Upptäcka cancer tidigt

 • All screening ska vara så enkel som möjligt för den enskilde att göra
 • Den ska vara kostnadsfri
 • Prostatacancerscreening
 • Alla i landet ska få samma tarmcancerscreening som Stockholm
 • Screena de som är i riskzoonen för lungcancer
 • Screena vissa högre upp i åldrarna (t.ex mammografi)
 • Specialsatsning på förbättrad cancerkunskap inom primärvården
 • Fler diagnostiska centra

 

Förbättra patientens hela vårdkedja

 • RCC bör ges ett fortsatt statligt uppdrag med ännu tydligare fokus på att vara kunskapscentrum för en sammanhållen vård från diagnos till palliation även inbegripet kliniska studier
  • Varje moment ska utföras av den bäste (nivåstrukturering) men med tydliga överlämningar och sammanhållet ansva I denna vård ska även primärvården och kommunens ansvar för palliation inkluderas för att säkerställa kompetens för både diagnos och behandling av kronisk cancer
  • Att kliniska studier görs ska vara en del av uppdraget
  • Kräver IT stöd och kunskap hos alla aktörer + kommunikation mellan alla aktörer som inte finns idag – staten måste underlätta och ställa krav

 

 • Bättre kvalitetsregister som utgår från patienten- inte diagnosen
  • Krav för statligt stöd att man
   • har en tydlig patientinvolvering och patientperspektiv
   • förutom dagens registerinnehåll med ”hårda” fakta även ger patienter/närstående möjlighet att komplettera registret med livskvalitet, social funktion, dödskvalitet m.m
  • Kvalitetsregister ska ha tillräcklig finansiering för att bekosta patientfokusering. Det ska inte kräva externa tillskott från patientföreningar eller andra.

 

 

Ovanstående förslag skulle bidra till att vården blir mer jämlik, att fler överlever och att man lever i sin kroniska cancer med bättre livskvalitet. Vi skulle få mer kunskap om patient-/närståendes/barns upplevelser som bidrar till högre livskvalitet under sjukdomstiden.