Samordnande kontaktsjuksköterska, en ny och viktig roll i cancervården

I min roll som samordnande kontaksjuksköterska på Regionalt cancercentrum i Stockholm-Gotland, har jag ett övergripande ansvar för en diagnos (huvud/halscancer) i regionen. Vi är nu totalt femton stycken samordnande kontaktsjuksköterskor. Denna funktion är ett projekt som betalas av RCC Stockholm Gotland men vi har vår anställning på sjukhusen.  Våra huvuduppgifter är att förbättra vårdövergångar och aktiva överlämningar, implementera nationella cancerplanen (de delar som handlar om kontaktsjuksköterska och Min vårdplan), koordinera de olika patientgrupperna och utveckla den viktiga funktionen kontaktsjuksköterska. Vi ska se till att alla patienter får medverka i att ta fram en vårdplan som vi ansvarar för.

Cancervården förändras snabbt och på många håll är det brist på kontaktsjuksköterskor. Det finns inget formellt krav på att en kontaktsjuksköterska ska ha en specialistutbildning. European Oncology Nursing Society (EONS), har nyligen utvecklat riktlinjer för vad en specialistsjuksköterska i cancervård bör kunna och vad det innebär kliniskt. EONS är en ideell förening som precis som Sjuksköterskor i cancervård driver viktiga frågor för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården.

Eftersom en av de viktigaste uppgifterna i vårt arbete som Samordnande kontaktsjuksköterska är att utveckla och stötta kontaktsjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna, så bestämde jag mig för att systematiskt utvärdera hur vi arbetar i de olika avsnitten i EONS riktlinjer. Elva ”expert- sjuksköterskor” samlades för att gå igenom avsnitten.

Prevention – Att arbeta förebyggande var något som både patientrepresentanter och sjuksköterskor lyfte fram som en brist, till exempel att ge livsstils- och hälsofrämjande råd.

Cancer biologi, diagnostik och beslutsfattande kring cancerbehandling, var ett avsnitt som ansågs underutvecklat. Kontaktsjuksköterskans roll vid multidisciplinär konferens och att stärka patientens ställning i beslutsfattande var något som togs upp. Behovet av att stötta de mest sårbara patienterna behöver tydligt förbättras.

Säker administrering och omhändertagande under cancerbehandling. Koordinering är viktigt och bör prioriteras. Sjuksköterskeledd mottagning både före, under och efter behandling behöver utvecklas.

Rehabilitering och stöd var ett av de tydligaste avsnitten. Alla upplevde att det behövs mer stöd och mer fokus på denna fas då det största fokuset oftast ligger under behandlingsperioden.

Palliativ vård, “understödjande vård”. Det behövs mer kunskap. Som kontaktsjuksköterska och specialistsjuksköterska ska man stötta och sprida ett palliativt förhållningssätt också i den mer akuta delen av cancervården.

Kommunikation, ledarskap och användning av forskning I dessa tre avsnitt var sjuksköterskorna eniga om  att det finns en kunskapsbrist och att det ofta saknas ett forum för att diskutera dessa frågor. Här behövs avancerade specialistsjuksköterskor!

Varje avsnitt dokumenterades och skickades ut för att få in synpunkter från en grupp patienter.

Det samlade resultatet visade att alla avsnitt behöver utvecklas. För att täcka in alla åtta avsnitt i EONS riktlinjer för Cancersjuksköterskor behöver vi avancerade specialistsjuksköterskor. En utredning som gjorts på uppdrag av regeringen (SOU 2018:77), med titeln Framtidens specialistsjuksköterska– ny roll, nya möjligheter. har lyft vikten av specialistsjuksköterskor, men föreslagit att minska antalet specialistinriktningar från 11 till 3. Endast operation, anestesi och intensivvård ska finas kvar.  Utredningen föreslår även att kravet på magisterexamen ska ta bort, vilket äventyrar patientsäkerheten. Att ta bort specialistinriktningen inom onkologi för sjuksköterskor riskerar att leda till lägre kompetens och en sämre kvalitet på omhändertagandet. Specialistsjuksköterskan i cancervården behövs!

Helena Ullgren

helena.ullgren@sll.se

December 2018

Kommentera