Att minska kirurgisk stress ökar överlevnaden för cancerpatienter

Bild: Shahin Mohseni

Kronisk stress har i forskningsstudier kopplats till sämre överlevnad hos cancerpatienter. Vidare har allvarliga traumatiska händelser kopplats till insjuknande av vissa cancerformer, såsom livmoderhalscancer. Beta-blockerare är en vanlig och relativ billig medicin som används för olika hjärt-kärlsjukdomar och hämmar effekten av stress genom blockering av stresshormoner. Nyligen publicerade svenska studier visar att behandling med beta-blockerarare hos patienter som genomgår stora komplicerade kirurgiska ingrepp för kolorektalcancer leder till bättre överlevnad.

Vid hotfulla situationer, som t.ex. att få en cancerdiagnos, utsöndrar kroppen stresshormoner som ökar bland annat pulsen och blodtrycket. Denna stressreaktion bidrar till att kroppen mobiliserar sig för det som uppfattas hotfullt. Medan en kortvarig övergående akut stress leder till att vi överlever hotet kan en bestående långvarig kronisk stress leda till att vi får sämre hälsa.

I tidigare nyhetsbrev har Nätverket mot gynekologisk cancer rapporterat att kronisk stress kan öka spridningen av cancerceller i kroppen, och att svåra trauman som att förlora ett barn kan öka risken för livmoderhalscancer. Dessa fynd har bidragit till att forskare har börjat utforska om kroppens respons på fysiologisk och psykologisk stress kan förvärra en cancersjukdom. Bättre förståelse av dessa mekanismer kan leda till bättre prevention och behandling.

Vi har tidigare också rapporterat om pågående studier där en minskad tumörspridning på cellnivå påvisats genom nedreglering av stresspåslaget med beta-blockerare. Bland annat har studier visat minskad dottertumörbörda hos kvinnor med bröstcancer som behandlats med beta-blockerare; och att cancerdrabbade patienter som behandlandlats med betablockerare efter diagnosen har fått betydligt mindre spridning jämfört med de icke-behandlade.

Kirurgisk stress och cancer

Kirurgisk borttagning av tumörer är en viktig del av en cancerbehandling. Om cancern har upptäckts tidigt så räcker det ofta med kirurgi. Även vid spridd cancer, och om möjligt, kan kirurgi bidra till att minska tumörbördan hos patienten. Men en operation i sig leder till en mycket stressfull situation för kroppen då själva ingreppet är förenat med fysiologiskt trauma. Den kirurgiska stressreaktionen leder bland annat till ökat behov av energi, och försvagning av immunsystemet som kan leda till allvarliga infektioner och post-operativa komplikationer.

En forskargrupp från Örebro universitet och universitetssjukhus har visat i sina senaste studier att användning av beta-blockerare hos patienter som genomgått en operation för kolorecktal cancer är kopplad till minskad post-operativa komplikationer och bättre överlevnad efter operationen.

– Komplikationer och dödlighet efter koloncancerkirurgi har legat stabil under flera år och därför är det viktigt med nya rön och behandlingar som förbättrar överlevanden hos denna patientgrupp. Betablockad är en enkel och billig intervention och därför extra spännande, säger Shahin Mohseni, kirurg på Örebro universitetssjukhus, och en av forskarna bakom studierna.

Betablockerare introducerades redan på 1980-talet. De minskar effekten av fysiologisk stress genom att blockera hormoner som frisätts i samband med stressreaktionen. Att betablockad innan operation skulle kunna förhindra hjärtinfarkt och allvarliga komplikationer genom att sänka hjärtfrekvensen hos patienten som genomgår icke-hjärt- kirurgi har redan studerats för andra sjukdomar än cancer. Men nu finns det både nationellt och internationellt intresse för att utvärdera betablockerares, eller likande mediciners, effekt hos cancerpatienter.

– Man kanske ska överväga att rutinmässigt behandla cancerpatienter som ska genomgå stor komplex kirurgi, som är förenad med ökat stresspåslag, med betablockerare. Denna relativt billiga behandling skulle kunna optimera vården hos dessa allvarligt sjuka patienter, berättar Shahin Mohseni.

Vad händer härnäst? När tror du att vården kommer att rekommendera preoperativ användning av betablockerare?

– Beta-blockad ges idag till alla patienter som genomgår hjärtkirurgi och rekommenderas stark inför kärlkirurgiska ingrepp. Just nu pågår det flera studier som studerar beta-blockad i samband med stress utlöst av traumatiska skador och dess effekt på överlevnad. Randomiserade prospektiva studier behövs innan denna behandling kan rekommenderas till patienter som skall genomgå icke-kardiell kirurgi för cancer som inte har en pågående behandling innan operation.

Har ni några studier på gyncancerpatienter?

– Nej, tyvärr ännu inte! Vi kommer att inom kort skicka in ett par studier som visar samma fynd hos patienter som opererats för esofagus- och ventrikelcancer. En studie från Johns Hopkins (ej publicerad än) visar bättre överlevnad hos patienter som opererats för pankreascancer.

Nätverket mot gynekologisk cancer har de senaste åren lyft upp sambandet mellan allvarlig stress och cancer genom sina nyhetsbrev, debattartiklar, seminarier, och uppvaktning av politiker och vårdgivare. Vi vill att vården ska ta cancerpatienters oro och ångest på allvar och vill vi se mera forskning på området. Och vi kommer att fortsätta att förorda preventiva och behandlande insatser mot stress och ångest.

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se

Referenser:

Effect of beta-blocker therapy on early mortality after emergency colonic cancer surgery

Ahl et al. BJS, Special Issue: Global surgery, 2018. DOI: 10.1002/bjs.10988

b-Blockade in Rectal Cancer Surgery. A Simple Measure of Improving Outcomes

Ahl et al.  Annals of Surgery, 2018. DOI: 10.1097/SLA.0000000000002970

https://gyncancer.se/2018/02/mindre-stress-med-blodtryckssankande-medicin-kan-ge-battre-prognos-for-cancerpatienter/

https://gyncancer.se/2017/10/att-forlora-ett-barn-kan-oka-risken-for-livmoderhalscancer/

Leave your thought