Nytt på screeningfronten för livmoderhalscancer

Efter att Covid-19 drabbat Sverige och screeningen inom vissa regioner sattes på paus är nu verksamheten återupptagen, på sina ställen med vissa anpassningar. Nationella arbetsgruppen (NACX) har i september också genomfört sin återkommande uppföljning av hur vårdprogrammet för cervixcancerprevention införts runt om i Sverige.

Hur ser dagsläget ut?

Den senaste uppföljningen visar att primär HPV-analys av screeningprover har införts i 16 av 21 regioner. Sexton regioner har höjt den övre åldersgränsen, en åtgärd som inte kräver några omfattande omställningar av kallelsesystem, tre regioner har delvis höjt den övre åldersgränsen. Den nya uppdelade uppföljningen av HPV-typer med olika allvarlighetsgrad har införts i 8 regioner,  Alla regioner har infört kontrollfil efter behandling, men endast 2 har telefonkontakt med kvinnor som långtidsuteblivit och 7 har infört självprovtagning HPV för denna grupp. En region har delvis infört telefonkontakt och självprovtagning HPV för kvinnor som uteblivit under lång tid. Tolv regioner har infört de nya remisserna som är viktiga för kvalitetsuppföljning av programmet. Fem regioner har delvis infört remisserna. På cancercentrum.se https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/status-for-inforandet/ kan du följa regionernas implementering av vårdprogrammet och se vad som gäller för just din region.

Nästa uppföljning

Den kommande uppföljningen ska ske i februari 2021 och kommer med största sannolikhet att bli i den sista. Socialstyrelsen ska nämligen under hösten 2020 och våren 2021 arbeta med en översyn av sin rekommendation för screening för livmoderhalscancer. Arbetet är fortsatt i sin linda och vad som kommer ut av denna översyn återstår att se. NACX har dock lyft frågan om primär HPV-screening direkt från 23 år. Det är angeläget att det vetenskapliga stödet för val av screeningmetod för de yngsta kvinnorna utvärderas på nytt, Nyligen ändrade även American Cancer Society sin rekommendation och föreslår nu primärt HPV som screeningmetod för sitt screeningprogram från 25 års ålder. Likaså har NACX framfört att rekommendationen om dubbelanalys vid första screeningprov efter 40 år bör utvärderas och även HPV-självprovtagning som ett alternativ som primär screeningmetod.

Självprovtagning – nuläge

Vad gäller HPV-självprovtagning kom Socialstyrelsen med sin tillfälliga föreskrift den 7 juli 2020 vilken ger de regioner som på grund av sjukdomen covid-19 bedömer att det inte är möjligt att erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning i stället får erbjuda HPV-självprov. Denna tillfälliga föreskrift gäller till och med den sista juni nästa år. NACX har efter sommaren gjort en inventering om hur många regioner som tänker sig att använda denna möjlighet och hittills är det 8 regioner som svarat ja. Av dessa regioner behöver majoriteten genomföra vissa IT-anpassningar för att kunna hantera den nya screeningkedjan som det medför på ett säkert sätt. Troligen kan vi senare i höst se en start av detta.

Hur påverkar Covid- 19?

Covid-19 har påverkat hela vårt land och vårt viktiga screeningprogram, men kanske inget ont som inte för något gott med sig?  I kölvattnet av Covid-19 kris får vi en möjlighet att tänka nytt. Medvetenheten om vad ett virus kan ställa till med är högt. Jag hoppas att det även kan öka kvinnors benägenhet att delta i screening.

Livmoderhalscancer en farsot att läsa om i historieböckerna?

Vi behöver nu få våra beslutsfattare att även se betydelsen av att få bort spridningen av HPV. Till skillnad mot Covid-19 så har vi ett effektivt vaccin mot HPV, vi har även ett screeningprogram och vi har barnmorskor som borde kunna få vaccinera de unga kvinnor som kommer in i screeningprogrammet där spridningen fortsatt sker. Så nog borde Sverige delta som ledande i Världshälsoorganisations WHO:s kamp om att utrota livmoderhalscancer. NACX kommer att göra vad vi kan för att livmoderhalscancer blir en farsot att läsa om i historieböckerna.

Av Charlotta Sävblom, med.dr. överläkare,

Ordförande nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention (NACX)

charlotta.savblom@sll.se

Leave your thought