Äggstockscancer -enkätsvar

Äggstockscancer -enkätsvar

I Juni 2013 publicerades ett nytt vårdprogram för äggstockscancer. Ett nationellt vårdprogram ska implementeras lika i hela landet. Endast mindre regionala avvikelser kan göras och de ska då motiveras. För att se om detta är gjort valde vi att göra en enkät där vi tog ut några viktiga moment i vårdprogrammet och frågade hur de implementerats lokalt.

Det vi kan se av svaren är att Multidisciplinära team, ja ambitionen finns där men inte är det fullt ut implementerat. Kvinnor opereras fortfarande på sjukhus som inte har full tumörkirurgisk kompetens och gör man verkligen körtelutrymningar överallt i alla lägen där de borde ha gjorts???

Nedan kommer enkäten i sin helhet. Glöm inte bort att du som är sjuk alltid har rätt att begära second opinion från ett annat sjukhus, ett annat område än ditt eget.

Sammanställning av intervjuer med RCC Syd, Väst, Sthlm Gotland, Örebro/Uppsala, Norr och Sydöst

De som fick enkäten är Gynprocessledare inom sitt RCC (Kjell Bergfeldt, René Bangshöj, Per Rosenberg, Christer Borgfeldt, Pernilla Dahm Kähler, Ulrika Ottander)

För att se vilket RCC just dit Landsting hör till se här

Hela vårdprogrammet för äggstockscancer hittar du här

 

Har Ni implementerat Vårdprogrammet för Ovarialcancer (äggstockscancer) inom ert område

RCC Syd Det är implementerat dock opererar Karlskrona fortfarande Ovarialcancer från Blekinge och Kronoberg
RCC Väst Ja, implementerat i stort med tidigare regionala VP förutom att addering/tillägg av lymfkörtelutrymning vid tidig ovarialcancer är ute på remiss och godkänts och nyligen startats.
RCC Sto Gotl Ja
RCC Uppsala Örebro Vi håller på att sammanställa ett regionalt program. Som är anpassad till landets vårdprogram. Inga ändringar är gjorda
RCC Sydost Ja
RCC Norr ÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Om inte varför är det inte implementerat och när beräknar ni att implementeringen är klar

RCC Syd Se ovan
RCC Väst
RCC Sto Gotl Se ovan
RCC Uppsala Örebro Se ovan
RCC Sydost Se ovan
RCC Norr ÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Om ni gjort lokala avvikelser vilka är de

RCC Syd Se ovan
RCC Väst Inga direkta avvikelser
RCC Sto Gotl De lokala tilläggen beskriver hur patientens väg ska se ut, hur remisser ska skickas i regionen o.s.v men inga avsteg från behandlingsrekommendationer.
RCC Uppsala Örebro Inga avvikelser
RCC Sydost Nej
RCC Norr ÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

 

I vårdprogrammet står det i vilka situationer ni ska ha multidisciplinär bedömning. Hur tillämpar ni det och följer upp att det verkligen blir gjort

RCC Syd Används vid de flesta ovarialcancerpatienter men är inte alltid indicerat (antytt)
RCC Väst Multidisciplinär bedömning görs nu på Sahlgrenska varje vecka
RCC Sto Gotl Se nedan
RCC Uppsala Örebro Vi försöker att planera regionala det via video. Lokalt har alla någon form av MDT (multidisciplinär bedömning) , inte alltid>3 specialiteter
RCC Sydost Vi tillämpar detta och registrerar i INCA nationella kvalitetsregistret
RCC Norr ÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Om inte vilken är er åtgärdsplan

RCC Syd Se ovan
RCC Väst Ska implementeras enligt riktlinjerna
RCC Sto Gotl RCC har en uttalad målbild att alla patienter ska vara föremål för MDT (mulitdisciplinär konferens) och målet följs i kvalitetsregister. Det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer har gjort att andelen patienter som får detta ökat men det behöver fortfarande utvecklas
RCC Uppsala Örebro Landstinget är suveräna RCC kan initiera.
RCC Sydost Se ovan
RCC Norr ÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

I vårdprogrammet står det om vikten av körtelutrymning vid tidig ovarialcancer. Hur följer ni upp att det blir gjort

RCC Syd Detta utförs enligt vårdprogrammet
RCC Väst Följer via INCA (kvalitetsregistret) där vi har en god täckningsgrad på upp emot 100%
RCC Sto Gotl Följs i kvalitetsregistret
RCC Uppsala Örebro Följs i stor utsträckning inom regionen. Värderingar som medicinska risker, komplikationsrisker kan innebära att man avstår. Om enheterna skulle ha större volymer kanske de skulle avstå mer sällan
RCC Sydost Se nedanstående svar
RCC Norr ÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER

 

Inom ert område sker remittering till gynekologiskt tumörcentra vid all misstanke om ovarialcancer?

RCC Syd Se ovan (Ej från Blekinge och Kronoberg)Kompletterande fråga från Nätverket:Uppfyller Karlskrona kravet på ett tumörcentraSvar: Jag anser inte att Karlskrona fyller kravet då det inte finns kollegor med tumörkirurgisk subspecialistutbildning, utbildning av subspecialister inom gynekologisk tumörkirurgi eller pågående forskning
RCC Väst Tumörkirurger vid NÄL(trollhättan), SÄS (Borås), SKAS(Skövde Lidköping) o Norra Halland (Varberg) bedömer om patienter med avancerad ovarialcancer klarar primär extensiv kirurgi och remitteras till Sahlgrenska och vid tveksamheter remitteras de för diskusison.
RCC Sto Gotl Ja. All gynekologisk tumörkirurgi är samlad på Karolinska Universitetssjukhuset.
RCC Uppsala Örebro Alla Landsting anser sig som tumörcenter- man remitterar eventuellt avancerad ovarialcancer.Kompletterande fråga från Nätverket: I vårdprogrammet finns en tydlig definition på vad ett tumörcentra är och i vilka situationer kvinnan ska remitteras dit. Blir ALLA kvinnor som uppfyller dessa kriterier remitterade till ett centra som uppfyller kriterierna för ett tumörcentra?Svar:Enligt vad jag kan seär det enbart två sjukhus som uppfyller mina kriteria på ett tumörcenter. De center inom vårt område som idag definierar sig som tumörcentra har liten volym av patienter, få kirurger, ingen forskning, inga studier. Ingen gör ett dåligt arbete för sina patienter men blir vi bättre kan vi skapa utveckling?
RCC Sydost Ja i samtliga fall. Dessutom registreras även denna variabel i kvalitetsregistret. Man kan tillägga att eftersom samtliga regioner registrerar i nämnda register går det rimligt lätt att fram ovanstående  (med exakta siffror)
RCC Norr ÄNNU EJ SVARAT TROTS UPPREPADE PÅMINNELSER