Landsting – Brev nr 1

Landsting – Brev nr 1

Den 29/12 2013 skrev vi ett brev till alla Landsting som idag fortfarande har avgifter för att gå på cellprovtagningen. De landsting som tagit bort avgiften är Stockholm, Sörmland och Gotland så de fick inga brev.

Här nedan är ett av breven så att du kan se vilka argument vi använde.

Detta är brevet som gick till Gävleborgs Läns Landsting. Vill du se brevet till just ditt Landsting för att kunna hjälpa till att påverka, maila mig så skickar jag det/barbro.sjolander@gyncancer.se

 

Till Landstingsrådet i Gävleborgs  läns Landsting med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor,  Hannah-Karin Linck

Kopia till alla politiker i Landstingsfullmäktige

 

Avskaffa avgiften för screening- gynekologisk hälsokontroll

Jag är Ordförande i Patientföreningen Nätverket mot gynekologisk cancer. Vi är 770 medlemmar, patienter, närstående eller andra som vill stödja vår verksamhet.

Vi har en nollvision:

Ingen kvinna ska i framtiden dö i gynekologisk cancer

För att detta ska bli verklighet arbetar vi både med preventionsfrågor och frågor om jämlik vård och bedriver opinionsarbete runt detta. Vill du veta mer om vår verksamhet se www.gyncancer.se

En av våra fokusfrågor är att få fler kvinnor att gå på den gynekologiska screening, genom cellprov, som de kallas till.

Vi vet att kvinnor dör i onödan i livmoderhalscancer för att de inte kommer till den cellprovstagning de inbjuds till. Anledningarna till varför kvinnorna inte deltar är många men socioekonomiska faktorer väger starkt.

Vi vill att alla Landsting tar bort avgiften för screening. Det är ett bra första steg för att få fler att delta och för att fånga upp fler kvinnor som riskerar att drabbas av cancer.

I ert Landsting screenades 2011 omkring 18.500 kvinnor och baserat på uppgifter från en vetenskapligt publicerad studie uppgick kostnaden för screeningen till omkring 28 miljoner kronor *. I ert Landsting insjuknade samma år 12 kvinnor i livmoderhalscancer och 2 kvinnor avled i sjukdomen. Totala kostnaden för sjukvården för att behandla dessa kvinnor med livmoderhalscancer och produktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro från arbetet uppgick till mellan 4-7 miljoner kr beroende på vilket avancerat stadium av livmoderhalscancer kvinnan var i när cancern upptäcktes.  De flesta kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer är de som inte deltar i screeningen.  I denna kostnad är inte samhällets kostnad för den efterföljande vården av cancerpatienter samt den palliativa vården inräknad. Inte heller de återkommande fall av cancer som står för ca 10-20% av alla fall med livmoderhalscancer i Sverige.

Avgiften för screeningen gav ert Landsting en intäkt på omkring 1,8 miljoner kronor **. Genom att ta bort avgiften ökar deltagandet  i screeningen och därigenom minskar antalet fall av livmoderhalscancer och antal döda pga. sjukdomen.

Vi har i stycket ovan inte beskrivit det mänskliga lidandet som drabbar dessa kvinnor och deras anhöriga. Livmoderhalscancer går att undvika genom att man går på de cellprovskontroller man kallas till. Avgiften är ett hinder för kvinnor som önskar delta men av ekonomiska skäl inte kan prioritera att delta.

Avgiftsfria screeningar ger resultat

Vi vet att kvinnor inte deltar i screeningen p.g.a. bl.a. socioekonomiska skäl där kostnaden för screening är en viktig parameter. De Landsting som tagit bort avgiften, Stockholm och Sörmland har sett ett kraftigt ökat deltagande. Gotland har just bestämt att ta bort sin avgift från årsskiftet . Sven Törnberg, överläkare och ansvarig för screeningprogrammen på RCC Stockholm – Gotland sa när det presenterades:  I Stockholm såg vi att borttagandet av avgiften ökade deltagandet i screeningprogrammet mycket positivt och vi tycker att det är utmärkt att även de gotländska kvinnorna får den möjligheten,  Genom att kvinnor inte deltar i screeningen riskerar landstingen att antalet kvinnor som får livmoderhalscancer ökar.

Vi arbetar för att få bort avgiften i alla Landsting. Därför vänder vi oss nu med detta brev till alla Landsting som har avgifter för detta idag.

Tacksam för snabbt svar på hur ni ser på denna fråga, varför det ser ut som det gör och hur ni kan verka för att så snabbt som möjligt ta bort avgiften.

Den dialog vi inleder nu och de svar vi får kommer också att ligga till grund för vår fortsatta kommunikation kring frågan, bland annat på vår webb och under gyncancermånaden april. Detta i vår strävan och övertygelse om att situationen för kvinnorna i de Landsting som ännu inte tagit bort avgiften kan förbättras avsevärt när det kommer till att förbygga gynekologisk cancer.

 

Med vänlig hälsning

Barbro Sjölander

Ordförande

Nätverket mot gynekologisk cancer

070-593 81 10

Barbro.sjolander@gyncancer.se

www.gyncancer.se

FB Nätverket mot gynekologisk cancer

*Kostnaderna i breven är baserade på kostnader presenterade i en hälsoekonomisk studie publicerad i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia 2013. I kostnaderna har man i studien räknat in både kostnader för sjukvården och produktionsbortfall på grund av ledighet från arbetet. Sjukvårdskostnaderna är baserade på kostnader hämtade ur den nationella KPP databasen (kostnad per patient). KPP är en metod för att beräkna kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt och förordas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Referens: Östensson E, Hellström AC, Hellman K, Gustavsson I, Gyllensten U, Wilander E, Zethraeus N, Andersson S.Projected cost-effectiveness of repeat high-risk human papillomavirus testing using self-collected vaginal samples in the Swedish cervical cancer screening program. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Jul;92(7):830-40.

Länk till abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23530870

Länk till mer information om KPP: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/sjukvard/kpp

** Beräknat på antal screening som gjorts 2011 i ert län presenterat i Rapporten från Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerpresentation gånger den avgift ni hade på er hemsida juli 2013. Intäkten är beräknad på att alla kvinnor betalar avgift men i vissa Landsting är det gratis för en del åldersgrupper. Det har vi inte tagit hänsyn till här. Er intäkt kan alltså vara mycket lägre än den vi presenterar om ni redan valt att ta bort avgiften för vissa åldersgrupper