Landsting – Brev nr 2

Landsting – Brev nr 2

Detta är ett typbrev. Breven till de olika Landstingen ser lite olika ut beroende på vad de svarat på brev nr 1.

Till Hälso och Sjukvårdslandstingsrådet i Blekinge Läns Landsting, Per-Ola Mattson

Kopia till alla politiker i Landstingsfullmäktige

I slutet december skickade vi ett brev till er med en vädjan att ni skulle ta bort avgiften för cellprovtagning (Dnr: 2031/0801)

Vi har ännu inte fått något svar på brevet.

 

Vi vill vi nu ge er ytterligare argument med förhoppningen att ni nu aktualiserar frågan, ger oss ett svar och att svaret blir att ni i 2015 års budget gör cellprovtagningen avgiftsfri,

 

Vår förhoppning genom att kopiera detta till alla politiker i Landstingsfullmäktige är att även om dagens politiska majoritet  inte svarat så kanske till någon politiker från oppositionspartierna vill driva frågan inför valet.

 

Vi skrev i vårt inledande brev att;

Vi vill att ni tar bort avgiften för cellprovtagningar för att avgiften förhindrar ett högt deltagande i screening programmet som i sin tur minskar risken att insjukna och dö i livmoderhalscancer.

I en aktuell studie om att avgiftsfri mammografi får fler att komma till undersökning presenterad i Läkartidningen den 2:a februari i år (Läkartidningen. 2014;111:CM7X ) beskrivs hälso- och sjukvårdens avsikter med avgifterna.  Avgifter ska syfta till att både öka intäkterna och till att styra vården till rätt nivå för patienternas behov av vård. Men för screeningprogram finns inget styrningsbehov. För att screeningprogrammet ska ha god effekt krävs ett högt deltagande. Intäkterna från avgifterna är små och administrationen för hanteringen av avgifterna kostsam.  Dessutom beskrivs att avgifter bevisligen minskar antalet deltagare och därmed sjunker effekten av screeningprogrammetmöjligheten att minska antalet insjuknade och döda kvinnor pga. cancer som kunde förhindras genom screeningen I studien visar man att deltagarantalet inom screeningprogramet för bröstcancer minskade med avgifterna vilket gjorde att Stockholms läns landsting beslutade om avgiftsfrihet från 2012 för mammografiscreening. Av samma anledning har Stockholms läns landsting ingen avgift för screening för livmoderhalscancer.

Varför väljer ni i ert landsting att behålla avgiften när den bevisligen minskar effekten av screeningprogrammet? 

Viktiga citat från studien är följande:


Fler deltog i screeningprogrammet:

  • ”Sedan avgiften för mammografi togs bort vid årsskiftet 2011/2012 har 3 procent fler kvinnor i Stockholms län deltagit i screeningprogrammet för tidig upptäckt av bröstcancer.”

Kommun med lågt deltagande visade den största ökningen:

  • ”En av de kommuner som uppvisade den största ökningen av deltagande var Stockholms kommun, som tidigare haft lägre deltagande än genomsnittet för Stockholms län. Andelen kvinnor i Stockholms kommun utgör 40 procent av alla kvinnor i länet.”

 

 

 

 

Kommuner med hög andel utlandsfödda och med låg socioekonomisk status uppvisade en ökning med 4-6%:

  • ”Kvinnor boende i församlingar i Stockholms kommun med hög andel utlandsfödda och med låg socioekonomisk status uppvisade en ökning, t ex Spånga–Kista (4 procent) och Skärholmen (6 procent).”

En stor ökning bland kvinnor över 65 år:

  • ”Den största ökningen relaterat till ålder noterades för kvinnor i åldern 65–69 år (4–5 procent).”
  • ·        ”Ökningen motsvarar mer än 6 000 kvinnor, vilket i sin tur motsvarar ca 30 upptäckbara fall av bröstcancer.”

 

Genom att öka antalet deltagare till screeningprogrammet för livmoderhalscancer skulle fler fall av förstadium till cancer upptäckas i tid och genom behandling förhindra att utvecklas till cancer.

Flera Landsting som svarat har sagt att de efterlyser en stor studie som visar på effekter av borttagna avgifter. Den studie som vi citerar ovan är precis den studie som efterfrågats

I en debatt nyligen på Dagens Medicins hemsida så sa Birgitta Rydberg( FP):

”Principiellt är det viktigt att ha så låga trösklar som möjligt till screening. Avgiften är en helt onödig tröskel. Det finns inga som helst risker för överutnyttjande. Tvärtom vill vi ha maximal användning för att förhindra att kvinnor drabbas av – och dör i cancer.”

Vi upplever att det svar vi fått från många av Landstingen visar att de fokuserar ensidigt på förlorade intäkter till Landstinget om man tog beslutet att ta bort avgiften.  Vi önskar att de/ni istället fokuserade på ökningen av andelen upptäckbara fall i tid, innan kvinnorna utvecklar livmoderhalscancer, genom att ta bort avgiften.

Tacksam för snabbt svar på hur ni ser på avgiften för screening efter dessa nya argument där vi vetenskapligt kunnat visa på avgiftens betydelse för om kvinnor väljer att gå eller ej.

Denna vidare dialog vi för nu och de svar vi får från er kommer också att ligga till grund för vår fortsatta kommunikation kring frågan, bland annat på vår webb och under gyncancermånaden april. Detta i vår strävan och övertygelse om att situationen för kvinnorna i dessa landsting kan förbättras avsevärt när det kommer till att förbygga livmoderhalscancer.

 

Med vänlig hälsning

Barbro Sjölander

Ordförande

Nätverket mot gynekologisk cancer

070-593 81 10

Barbro.sjolander@gyncancer.se

www.gyncancer.se

FB Nätverket mot gynekologisk cancer

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Nivåstrukturering av avancerade cancrar är bra. Nivstrukturering innebär att behandlingsansvaret ligger på ett fåtal sjukhus både vad gäller kirurgi och onkologi. Själva behandlingen med t.ex cellgifter och provtagning kan genomföras på ett sjukhus nära bostadsorten. Det är mycket bekvämt för patienten. MEN om man får ett återfall vill många patienter diskutera den föreslagna behandlingen med sin gynonkolog på universitetssjukhuset. En del kanske nöjer sig att prata med en lokal läkare. Andra vill prata direkt med den som föreslår behandlingen. Det måste en patient få välja själv. Valet ska också göras tydligt. Läs vad vi tycker och hur Pia och Ann-Kristin upplever sin situation
gyncancer.se/2019/10/hur-har-nivastrukturering-aggstockscancer-paverkat-patienternas-upplevelse/
... Visa merVisa mindre

Nivåstrukturering av avancerade cancrar är bra. Nivstrukturering innebär att behandlingsansvaret ligger på ett fåtal sjukhus både vad gäller kirurgi och onkologi. Själva behandlingen med t.ex cellgifter och provtagning kan genomföras på ett sjukhus nära bostadsorten. Det är mycket bekvämt för patienten. MEN om man får ett återfall vill många patienter diskutera den föreslagna behandlingen med sin gynonkolog på universitetssjukhuset. En del kanske nöjer sig att prata med en lokal läkare. Andra vill prata direkt med den som föreslår behandlingen. Det måste en patient få välja själv. Valet ska också göras tydligt. Läs vad vi tycker och hur Pia och Ann-Kristin upplever sin situation
https://gyncancer.se/2019/10/hur-har-nivastrukturering-aggstockscancer-paverkat-patienternas-upplevelse/

Visa tidigare kommentarer

Utdrag ur min journal från Sahlgrenska avs mitt andra återfall i äggstockscancer som konstaterades för några veckor sedan. Läs under bedömning.. Det här är nog första gången det står att de "föreslår" en behandling.. En tillfällighet eller har man tagit till sig av den kritik som framförts? Men det är nog långt kvar.

Attachment1 vecka sedan   ·  3
Avatar

Detta är riktigt ruggigt! Vi är ju människor bakom våra cancerdiagnoser och har rätt att bli respektfullt och lyhört bemötta!!!

1 vecka sedan   ·  3
Avatar

Så här får det inte gå till😥. Detta bör belysas av media.

1 vecka sedan
Avatar

Känner igen mig till 100%. Det som verkar gälla är om läkarna på Sahlgrenska säger "hoppa" så är det "hoppa" vi patienter skall göra - utan att ifrågasätta eller få någon förklaring! 😡

1 vecka sedan   ·  2
Avatar

Inte rätt att bli så nonchalant behandlad, bra att ”nätverket mot gynekologisk cancer” jobbar med det 😇🙏🏻😇

1 vecka sedan   ·  4
Avatar

Kommentera på Facebook

Translate »