Landsting brev nr 4

Så här ser brev nr 4 ut till de 17 Landsting som fortfarande har avgiften kvar för cellprovtagning. Vissa siffror i brevet kan variera beroende på vilket Landsting det är.

 

logo

8 september 2015

Till högsta tjänsteman ansvarig för screeningfrågor inom Kronobergs Läns Landsting, till ansvarigt Sjukvårdslandstingsråd och med kopia till alla politiker i Landstingsfullmäktige

Avskaffa avgiften för screening- gynekologisk hälsokontroll

Jag är Ordförande i Patientföreningen Nätverket mot gynekologisk cancer. Vi är 900 medlemmar, patienter, närstående med flera som är engagerade och stödjer verksamheten. Vi har en nollvision:

Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer.

För att detta ska bli verklighet arbetar vi både med preventionsfrågor och frågor om jämlik vård samt bedriver opinionsarbete runt detta (www.gyncancer.se).

Årligen drabbas nästan 500 kvinnor av livmoderhalscancer och 150 kvinnor dör av sjukdomen. De som drabbas har aldrig eller endast ett fåtal gånger deltagit i den gynekologiska screeningen. Precis som för mammografi är avgiften en anledning till varför inte alla kvinnor deltar i den gynekologiska screeningen.

Vi skrev i våra tre tidigare brev (det första 2013) att vi vill att ni tar bort avgiften för cellprovtagningar för att avgiften förhindrar ett högt deltagande i screening programmet. Genom att delta i screeningprogrammet vet vi att risken att insjukna och dö i livmoderhalscancer minskar.

Den kvinna som alltid deltar när hon får sin kallelse sänker sin risk för att insjukna i livmoderhalscancer med cirka 90%

Nu har Vänsterpartiet i årets budget fått igenom att mammografin ska vara avgiftsfri från sommaren 2016. Med samma argument som de framförde vill vi nu att ni i det budgetarbete som pågår även tar bort avgiften för cellprovtagning.

De framför att ”Kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller av utländsk härkomst utgör majoriteten av de 150 000 som aldrig kommer när de kallas”

För att visa på en parallell koppling till cellprovtagning så har Bröstcancerföreningarnas riksorganisation gjort en studie som visar att det framförallt är tre grupper av kvinnor som uteblir oftare än andra från mammografi

·        Kvinnor med kortare utbildning och svag ekonomi

·        Kvinnor med invandrarbakgrund

·        Kvinnor mitt i livet,mellan 40 och 50 år

Det är samma grupper som uteblir från cellprovtagningarna

Av Europas alla länder var det endast fyra som hade avgift i hela eller delar av landet. Sverige är en av dessa fyra länder. Pinsamt att visa Sveriges inställning till kvinnors hälsa. Kvinnor som satsar egen tid för att gå på  cellprovtagning borde inte dessutom behöva betala avgifter för den. Förutom att minimera sin egen risk att få cancer så sparar de pengar åt ert Landsting- pengar som deras vård skulle kosta er.

I tidigare brev visade vi på de höga kostnader just ert Landsting har för att ta hand om kvinnor som insjuknat och dött i Livmoderhalscancer. ( I ert Landsting var kostnaden 2011, 2-4 msek) Vi visade också på vilken liten intäkt denna avgift är för er totala Landstingsbudget (i ert Landsting 0,9 msek) Med detta brev ville vi vädja till er att se den totala samhällskostnaden för denna sjukdom ställd mot det lilla intäktstapp ni skulle få om ni tog bort avgiften. Utöver detta kommer det personliga lidande för drabbade och anhöriga.

Vi upplever att det svar vi fått från många av Landstingen visar att ni/de fokuserar ensidigt på förlorade intäkter till Landstinget om man tog beslutet att ta bort avgiften. Vi önskar att de/ni istället fokuserade på ökningen av andelen upptäckbara fall i tid, innan kvinnorna utvecklar livmoderhalscancer, genom att ta bort avgiften. Det skulle ge ert Landsting en bättre totalekonomi och förbättra överlevnadsmöjligheten för era kvinnliga invånare.

Vi hoppas verkligen att ni tar till er våra argument och tar bort avgiften snarast!

Tacksam för snabbt svar på hur ni ser på avgiften för screening för år 2016

Med vänlig hälsning

Barbro Sjölander

Ordförande

Nätverket mot gynekologisk cancer

070-593 81 10

Barbro.sjolander@gyncancer.se

www.gyncancer.se

FB Nätverket mot gynekologisk cancer