Brev Folkhälsomyndigheten -vaccinering pojkar

Stockholm

2015-12-11

Till:

Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson

 

Kopia till:

Socialdepartementet , Agneta Karlsson

SKL, Gunilla Gunnarson

 

Begäran om att även pojkar ska vaccineras mot HPV

Årligen diagnostiseras drygt 450 nya fall av livmoderhalscancer och varje år dör omkring 150 kvinnor av sjukdomen.  Idag får flickor HPV vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men inte pojkar.

Förutom kondylom och livmoderhalscancer orsakar HPV också vulva- och vaginalcancer, peniscancer, analcancer, tonsill- och tungbascancer. År 2006, året innan HPV vaccinationen introducerades avled närmare 400 individer varav omkring en fjärdedel var män.

Dessa cancersjukdomar kräver tunga medicinska behandlingar och stora kirurgiska ingrepp som ger individen men för livet och utgör ett stort mänskligt lidande för den enskilda individen och anhöriga. Vidare utgör de en stor ekonomisk belastning på hälso- och sjukvården som idag har mycket begränsade resurser. Vi vet redan idag att den direkta medicinska kostnaden för behandling av livmoderhalscancer är omkring 200 miljoner årligen. Hur stor de av hälso- och sjukvårdskostnaden som står för de övriga HPV relaterade sjukdomarna i Sverige är fortfarande okänt.

 

När Socialstyrelsen utredde frågan om pojkar skulle inkluderas i vaccinationsprogrammet 2008 så fanns två argument emot att också vaccinera pojkar. Dels fanns det inte kliniska studier av säkerhet och effekt på män, och i internationella studier var HPV vaccinationen för pojkar inte kostnadseffektiv.  Dock tog inte dessa kostnadseffektivitets studier upp kostnader och effekter för samtliga HPV relaterade sjukdomarna hos bägge könen. Utifrån kliniska studier är det nu väl dokumenterat att det är säkert och effektivt att vaccinera pojkar mot HPV. Bland män visar vetenskaplig publicerad data redan nu att HPV vaccination har effekt mot HPV-infektion, kondylom och förstadierna till analcancer. HPV-vaccination är godkänt för vaccination av pojkar såväl i Europa (EMA) som i USA (FDA). I USA och Australien har redan HPV-vaccination för pojkar introducerats och detta borde också göras i Sverige.

 

Kostnaden för vaccinationerna har sedan introduktionen minskat till en femtedel av vad den var 2008 och nya hälsoekonomiska studier som inkluderar samtliga HPV relaterade sjukdomar bör läggas fram inför ett nytt beslut att inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet.

 

Då HPV är ett virus som finns hos både män och kvinnor och leder till allvarliga cancersjukdomar hos bägge könen ska HPV vaccinationen vara könsneutral.

 

Vi anser att Sverige ska inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet för att i framtiden utrota samtliga sjukdomar och cancer som orsakas av HPV – hos bägge könen. Idag, när vi har god kännedom om att HPV orsakar fler cancer sjukdomar än livmoderhalscancer bör Sverige ta ett helhetsansvar och skydda hela befolkningen, oavsett kön, mot alla HPV relaterade sjukdomar. Vidare, bland gruppen män som har sex med män kommer insjuknandet i de HPV relaterade sjukdomarna inte minska om man inte vaccinerar pojkar. Istället befaras att insjuknandet kommer att öka de närmsta decennierna.

 

Vi vill att Folhälsomyndigheten snarast tar fram ett beslutsunderlag så att regeringen skyndsamt kan fatta beslut om att införa könsneutral HPV vaccination i grundskolan!

 

 

 

 

Barbro Sjölander                                                           Owe Persson

Ordförande                                                                    Ordförande

Nätverket mot gynekologisk cancer                             Mun & Halscancerförbundet

 

 

 

 

Nätverket mot gynekologisk cancer

 

www.gyncancer.se

070- 593 81 10

FB Nätverket mot gynekologisk cancer

 

 

Mun & Halscancerförbundet

 

www.mhcforbundet.se

08-655 83 10