Svar Socialstyrelsen

Hej Barbro,

Tack för din e-post.

Hösten 2014 höll Socialstyrelsen ett möte med representanter för Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Barnläkarföreningen, Infektionsläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen, där en gemensam prioriteringsordning för bedömningar av vaccinationer togs fram. Vad som framkom av mötet finns beskrivet i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-9-39).

Jag citerar ur lägesrapporten, där punkt fyra handlar om HPV-vaccination av pojkar: ”Mötesdeltagarna var överens om vikten av att förvalta nuvarande nationella vaccinationsprogram och se till att de fungerar optimalt. Prioriteringen föll därför på att först och främst utreda vissa ändringar inom ramen för det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn som redan finns innan utredningar tillsätts för bedömning avseende ett eventuellet införande av nya vaccinationer. Följande prioriteringsordning för bedömningar fastslogs vid mötet:

1. Vaccination mot kikhosta…
2. Tidigareläggning av första dosen MPR-vaccination…
3. Vaccination mot rotavirusinfektion…
4. HPV-vaccination av pojkar. Gruppen var överens om att det viktigaste är att säkerställa att det program som har introducerats fungerar optimalt, men att man utifrån ett jämlikhetsperspektiv även bör göra en utredning av vaccination av pojkar eftersom ett av HPV-vaccinerna nu även godkänts för förebyggande av analcancer. Deltagarna var överens om att utredningar av vaccination mot rotavirusinfektion och HPV-vaccination av pojkar helst borde göras parallellt. Om en prioritering måste göras ansågs att vaccination mot rotavirusinfektion bör komma i första hand, men att HPV-vaccination av pojkar bör utredas så snart som möjligt därefter.
5. Vaccination mot vattkoppor och bältros…”

I dagsläget går det dock inte att säga mer om planeringen och när eventuella expertgrupper för framtagande av underlag kan tänkas tillsättas, eftersom vaccinationsfrågorna kommer att flyttas över till Folkhälsomyndigheten från och med 1 juli 2015.

Med vänlig hälsning

Lars-Erik Holm
…………………………………..
Lars-Erik Holm
Generaldirektör
+46 75 247 30 72

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Växel 075 247 30 00
www.socialstyrelsen.se